ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
CO2 Lazer Sonrası T1 Glottik Kanser Tedavisinde Değişiklik Var mı? Soğuk Bıçakla Karşılaştırma Çalışması
1 Department of Otorhinolaryngology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 64-69
DOI: 10.5152/tao.2018.3053
Anahtar Kelimeler: Glottik kanser, CO2 lazer, soğuk bıçak, sağkalım, onkolojik sonuç
Özet

Amaç: Karbondioksit (CO2) lazer, transoral kordektomide yüksek lokal kontrol ve hastalıksız sağkalım oranlarını beraberinde düşük morbidite ve iyi hayat kalitesi ile birlikte sağlamaktadır. Bu çalışmada erken evre glottik kanserlerde, soğuk bıçak ve CO2 lazer kullanımının onkolojik sonuçlarını ve sağkalım sürelerini karşılaştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: Bu geriye dönük çalışmada, ilk grupta 2001-2007 yılları arasında soğuk bıçak kullanılarak opere edilen hastalarla (grup 1, n=38), ikinci grupta ise 2008-2016 yılları arasında CO2 lazer kullanılarak opere edilen hastaların (grup 2, n=88) verileri karşılaştırıldı. Bu gruplar yaş, cinsiyet, patolojik evre, T evresi, kordektomi tipi, sınır durumu, ön komissür tutulumu, izlem, lokorejyonel nüks ve hastalıksız sağkalım açısından karşılaştırıldı.


Bulgular
: Sağkalım ve hastalıksız sağkalım oranları gruplar arasında benzerdi (%94.7’ye %98.9 ve %100’e %98.9) ve bu değerlerin cerrahi sınır pozitifliği veya lokal nüks ile ilişkisi tespit edilmedi. Hastaların tümü (126) ele alındığında sadece anterior komissür tutulumu ile nüks arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p=0.016). Lokal nüks lazer grubunda anlamlı olarak fazlaydı (p=0.024) ancak bu durumun tümde sağkalım ve hastalıksız sağkalım oranlarını etkilemediği saptandı (%100’e %94.1).


Sonuç
: CO2 lazer cerrahisinin soğuk bıçağa cerrahi süre, kanama kontrolü gibi üstünlükleri olsa da; çalışmamızda soğuk bıçak kullanımına göre artmış lokal nüks oranları saptadık. Bu nedenle hasta seçiminde ön komissür tutulumu, tümörün lateralde vokal kasa olan invazyon derinliği, ön kommissür tutulumu olan lezyonlarsa endoskopik görüş kısıtlılığı ve donuk kesitlerde cerrahi sınır güvenilirliği gibi konulara dikkat ederek hasta seçimi yapılması gerektiği yargısına vardık.


Cite this article as
: Demir UL, Çevik T, Kasapoğlu F. Is There a Change in the Treatment of T1 Glottic Cancer After CO2 Laser? A Comparative Study With Cold Steel. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 64-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018