ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Nazal Fonksiyonun Miringoplasti Sonrası İntakt Greft Oluşumuna Etkisi
1 Clinic of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Otolaryngology, Marmara University School of Medicine, İstanbul Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 153-157
DOI: 10.5152/tao.2017.2518
Anahtar Kelimeler: Miringoplasti, akustik rinometri, mukosilyer klirens, kulak zarı
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı nazal fonksiyonun miringoplasti sonrası intakt greft oluşumuna etkisinin belirlenmesidir.

 

Yöntemler: Çalışmamıza 2011-2013 yılları arasında miringoplasti operasyonu yapılan 78 hasta dahil edildi. Ameliyat sonrası timpanik membranı intakt olan hastalar Grup 1 olarak tanımlandı. Ameliyat sonrasında timpanik membranında perforasyon gelişenler ise Grup 2 olarak tanımlandı. Birinci gruba 44, ikinci gruba 34 hasta dahil edildi. Nazal fonksiyonların, Eustachi tüp fonksiyonunun (ETF) objektif ve sübjektif ölçümlerinde ve alerjik durumun değerlendirilmesinde burun tıkanıklığı semptom değerlendirme (BTSD) ölçeği, görsel analog ölçek (GAÖ) ve alerjik rinit skoru (ARS) gibi anketler, akustik rinometri ve sakkarin testi kullanıldı. Her iki grup arasında bu parametreler açısından fark olup olmadığı araştırıldı.

 

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve tüp disfonksiyonu ile alerjik rinit varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Timpanik membranı intakt olan grupta sağ kulak hakimiyeti miringoplasti başarısızlığı olan gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.037). GAÖ ve BTSD ölçekleri her iki grupta başarılı miringoplasti sonuçları açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Nazal konjesyon indeksi (NKİ) ve mukosilyer klirensin (MSK) iki grup arasında başarılı miringoplasti sonuçları açısından anlamlı fark göstermediği görüldü (p>0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilen nazal fonksiyonların miringoplasti başarısı üzerine etkili olmadığını göstermiştir.

 

Cite this article as: Çaypınar Eser B, Şahin Yılmaz A, Şahin Önder S, Zer Toros S, Oysu Ç. The Effect of Nasal Functions on the Integrity of Grafts after Myringoplasty. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 153-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018