ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kafa travması sonrası karşı kulakta ileri derecede işitme kaybı: olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 58-60)
DOI: 10.5152/tao.2011.16
Yıldırım Çarpmas›na Bağlı İşitme Kaybı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 64-67)
Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Anjiyografik Embolizasyon ile Tedavisi Sonrası Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme Kaybı: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 67-69)
DOI: 10.5152/tao.2014.294
Michel aplazisi ve Mondini displazisi birlikteliği: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 37-41)
DOI: 10.2399/tao.06.027
Atipik Cogan Sendromu: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 30-33)
DOI: 10.5152/tao.2013.07
İleri Derecede Koklear Otoskleroza Bağlı Bilateral Vestibulopati: İyi Bilinen Ancak Tatminkar Çözümü Olmayan Bir Durum
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 174-176)
DOI: 10.5152/tao.2018.3347
Derleme
Gürültüden İşitsel Etkilenmede Yönetmeliklerin Rolü ve Kişisel Korunma Yöntemleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 23-29)
DOI: 10.5152/tao.2013.06
Özgün Araştırma
Bone-Cement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 37-40)
DOI: 10.5152/tao.2013.12
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 1-4)
DOI: 10.5152/toa.2012.01
Odituvar Nöropati
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 292-297)
Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 89-95)
Konjenital Non-Sendromik Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Gjb2 (Konneksin 26) Mutasyon Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 1-6)
DOI: 10.5152/tao.2014.277
Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Başlangıç Tedavisi Olabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 12-16)
DOI: 10.5152/tao.2014.234
Ani işitme Kay›plar›nda Altı Yıllık Tedavi Sonuçlar›m›z ve Odyolojik Bulgular›n Prognoza Etkisi*
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 203-208)
Ani işitme Kayb›nda Risk Faktörleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 151-155)
Ani işitme Kayb› Olgular›nda Steroid, Asiklovir ve Steroidle Birlikte Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonuçlar›n›n Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 11-19)
Ani İşitme Kaybında Sigara Alışkanlığı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 269-272)
Ani işitme Kay›pl› Olgular›m›zda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 196-200)
Pediatrik Popülasyonda Eş Zamanlı Bilateral Koklear İmplantasyonun İncelenmesi: Güney Hindistan Çalışması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 36-41)
DOI: 10.5152/tao.2018.2804
Labirent Fistüllü Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonrası Kemik Yolu İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 89-94)
DOI: 10.5152/tao.2018.3238
Mastoidektomi ve Timpanoplasti Ameliyatı Yapılan Hastalarda Erken Dönem İç Kulak Hasarının Otoakustik Emisyonlarla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 93-99)
DOI: 10.5152/tao.2015.935
Kronik otitis mediada kemik zincir ile orta kulak mukoza patolojilerinin ilişkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 60-66)
DOI: 10.2399/tao.05.039
Kafa travmasına bağlı temporal kemik kırıklarında işitme bulguları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 9-14)
DOI: 10.2399/tao.05.053
İleri derecede işitme kaybı olan otoskleroz hastalarında stapedotominin etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 165-168)
DOI: 10.2399/tao.08.002
El Yapımı Patlayıcılara Bağlı Patlama Travması Nedeniyle Oluşmuş Kulak Yaralanmalarının Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 64-68)
DOI: 10.5152/tao.2017.2328
Vertebrobaziler Yetmezlik Tespit Edilen Hastalarda İşitme Eşikleri ve Serum Apelin Düzeyleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 126-130)
DOI: 10.5152/tao.2014.727
İnkus Defektlerinde Hidroksiapatit Protez ile İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 69-71)
DOI: 10.5152/tao.2017.2267
Yenidoğanlarda Umblikal Kordon Kan Gazı Değerleri ile İşitme Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 72-76)
DOI: 10.5152/tao.2017.2022
Pilotlarda İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 155-162)
DOI: 10.5152/tao.2015.1330
Selektif Immünglobulin A Eksikliğinde Sensörinöral İşitme Kaybı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 31-33)
DOI: 10.5152/tao.2017.1923
Metabolik Sendromlu Çocuklarda İşitmenin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 160-165)
DOI: 10.5152/tao.2018.3426
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018