ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
‹nhale Kortikosteroid Kullan›m›na Ba¤l› Larengeal Kandidiyazis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 224-228)
İzole Mukozal Larengeal Kandidiazis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 105-109)
Boyun Diseksiyonu Sonras›nda Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlar›n›n Elektromiyografi ile ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 201-207)
Total Larenjektomili Hastada Hayatı Tehdit Eden Solunum Güçlüğü: Aspire Edilen Ses Protezi mi, Akciğer Tümörü mü?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 131-133)
DOI: 10.5152/tao.2016.1592
Parotis Apsesine Bağlı Yüz Felci: Alışılmadık bir Komplikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 168-171)
DOI: 10.5152/tao.2016.1671
Özgün Araştırma
Ses Kısıklığının ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalarda Faringeal pH Monitörizasyonu ile Laringofaringeal Reflü Araflt›r›lmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 287-291)
Otitis Median›n ‹ntrakranial Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 177-181)
Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 83-86)
DOI: 10.5152/tao.2013.21
Septal Deviasyon Lokalizasyonunun Septoplasti Başarısına Etkisinin Nose Skalası ile Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 49-52)
DOI: 10.5152/tao.2013.11
Septoplastinin Ses Üzerine Etkilerinin Akustik Parametreler ile Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 146-149)
DOI: 10.5152/tao.2016.1915
Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 15-19)
DOI: 10.5152/tao.2013.04
Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 87-92)
DOI: 10.5152/tao.2014.579
Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuşma rehabilitasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 103-108)
DOI: 10.2399/tao.11.004
Ses değişikliği: lökoplazi için ayırıcı tanısal belirti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 37-40)
DOI: 10.2399/tao.06.032
Ses Handikap İndeksi-10 ve Sesle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Versiyonları Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 155-159)
DOI: 10.5152/tao.2018.3262
Septoplastide Nazal Splint ve Merocel Nazal Tamponun Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 136-139)
DOI: 10.5152/tao.2017.2259
Glottik yetmezliğin tedavisinde medializasyon laringoplasti: kısa ve uzun dönem sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 73-79)
DOI: 10.2399/tao.05.041
İstanbul’da bulunan altı hastanedeki gürültü düzeylerinin karşılaştılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 206-212)
DOI: 10.2399/tao.06.016
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018