ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Rinoskleroma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 188-192)
Uyku Apnesine Neden Olan Hipertrofik Lingual Tiroid
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 74-76)
DOI: 10.5152/tao.2014.186
Epiglottan Kaynaklanan Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 42-44)
DOI: 10.5152/tao.2014.664
Parotis Bezinden Kaynaklanan Yüksek Dereceli Bazal Hücreli Adenokarsinom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 187-190)
DOI: 10.5152/tao.2017.2737
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 136-138)
DOI: 10.5152/tao.2015.839
Supraklavikular Bölgede Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 151-154)
DOI: 10.5152/tao.2014.303
Servikal kist içerisindeki papiller karsinom: primer tümör mü, metastaz mı?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 117-121)
DOI: 10.2399/tao.07.007
Antikoagülan tedaviye bağlı spontan retro- ve parafaringeal hematom: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 53-57)
DOI: 10.2399/tao.08.014
İleri Derecede Koklear Otoskleroza Bağlı Bilateral Vestibulopati: İyi Bilinen Ancak Tatminkar Çözümü Olmayan Bir Durum
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 174-176)
DOI: 10.5152/tao.2018.3347
Mastoid Korteks Kaynaklı Osteom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 48-50)
DOI: 10.5152/tao.2017.2128
Derleme
Periferik Vestibüler Hastalıklarda Kanıta Dayalı İlaç Tedavisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 61-66)
DOI: 10.5152/tao.2014.482
Tiroid Papiller Mikrokarsinoma: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 139-144)
DOI: 10.5152/tao.2014.784
Özgün Araştırma
Ani işitme Kay›pl› Hastalar›n Genel De¤erlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 89-92)
Baz› Topikal Otik Damlalar›n Orta Kulak Patojenlerine In Vitro Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 30-33)
Ani işitme Kay›plar›nda Altı Yıllık Tedavi Sonuçlar›m›z ve Odyolojik Bulgular›n Prognoza Etkisi*
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 203-208)
Kronik Vertigolu Hastalarda Oral Pirasetam Kullan›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 139-145)
Ani işitme Kayb› Olgular›nda Steroid, Asiklovir ve Steroidle Birlikte Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonuçlar›n›n Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 11-19)
Nazofarenks Karsinomlar›nda Tedavi Yaklaşımımız: Ön Çalışma Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 9-13)
Tükürük Bezi Habis Tümörleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 265-268)
Ani işitme Kay›pl› Olgular›m›zda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 196-200)
Temporal Kemik Kırıklarına Bağlı Fasiyal Paralizilerde Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 17-22)
Baş ve Boyun Schwannomlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 30-35)
Larinksin Verrüköz Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 255-258)
Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 104-108)
Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Başlangıç Tedavisi Olabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 12-16)
DOI: 10.5152/tao.2014.234
Malign Otitis Eksterna: Geriye Dönük Analiz ve Tedavi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 106-110)
DOI: 10.5152/tao.2018.3075
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Sürekli Pozitif Havayolu Basınç Tedavisinin Aşırı Aktif Mesane Semptomları Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 133-138)
DOI: 10.5152/tao.2018.3251
Çocukluk Çağı Derin Boyun Apselerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Tek Başına Medikal Tedavinin Başarısı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 57-63)
DOI: 10.5152/tao.2017.2181
Tükrük Bezi Kitlelerininin Tedavisinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 105-111)
DOI: 10.5152/tao.2016.1700
Alt Konka Hipertrofisinde Mikrodebrider ve Radyofrekans Termal Ablasyon Yöntemiyle Yapılan Türbinoplastinin Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Klinik Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 118-123)
DOI: 10.5152/tao.2016.1747
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30)
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Fasiyal sinir schwannomları tedavi ve fasiyal fonksiyon sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 26-32)
DOI: 10.2399/tao.05.071
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018