ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 5-10)
DOI: 10.5152/tao.2011.02
Larengeal hamartom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2011.23
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan larengeal paraganglioma:
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 37-41)
Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatiod Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 229-235)
Boyunda Kistik Metastaza Neden Olan Papiller Tiroid Karsinomu ve Metakron Larenks Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 236-240)
Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 36-41)
Larengeal Tüberküloz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 286-291)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
Dil kökü mukoepidermoid karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 170-176)
Larenks kondrosarkomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 48-52)
Supraglottik kitle şeklinde bulgu veren larengeal herpes
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 115-119)
DOI: 10.2399/tao.08.008
Epiglot piyojenik granüloma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 41-44)
DOI: 10.2399/tao.05.046
Larenks Schwannomu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 90-92)
DOI: 10.2399/tao.07.018
Dil kanserini taklit eden ülseratif eozinofilik granülom olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 164-167)
DOI: 10.2399/tao.10.033
İzole Larengotrakeal Stenoz ile Bulgu Veren Üç Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 77-82)
DOI: 10.5152/tao.2017.2236
Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 89-93)
DOI: 10.2399/tao.09.019
Total Larenjektomili Hastada Hayatı Tehdit Eden Solunum Güçlüğü: Aspire Edilen Ses Protezi mi, Akciğer Tümörü mü?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 131-133)
DOI: 10.5152/tao.2016.1592
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 136-138)
DOI: 10.5152/tao.2015.839
Gebelikte Tanısı Konan ve Tedavisi Yapılan Metastatik Tiroid Papiller Kanseri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2016.1454
Larenksin atipik karsinoid tümörü: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 48-52)
DOI: 10.2399/tao.08.011
Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 112-114)
DOI: 10.5152/tao.2014.0458
Derleme
Baş Boyun Kanserleri Hakkında Dönüm Noktası Olan Güncel Çalışmalar: Modern Tedavi Yaklaşımlarının Kanıta Dayalı Temelleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 26-31)
DOI: 10.5152/tao.2015.791
Baş Boyun Kanserlerinde PET Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 73-76)
DOI: 10.5152/tao.2015.863
Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Güncel Tedavi Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon Teknikleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 22-32)
DOI: 10.5152/tao.2014.488
Larenks Transplantasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 128-132)
DOI: 10.5152/tao.2015.999
Tiroid Nodüllerine Yaklaşımda Moleküler Testlerin Rolü ve Önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 74-78)
DOI: 10.5152/tao.2015.1276
Larinks Kanserinde Minimal İnvaziv Girişimler: Transoral Endoskopik Lazer ve Transoral Robotik Cerrahi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 34-37)
DOI: 10.5152/tao.2017.1930
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 173-182)
DOI: 10.5152/tao.2015.1014
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
CO2 Lazer Sonrası T1 Glottik Kanser Tedavisinde Değişiklik Var mı? Soğuk Bıçakla Karşılaştırma Çalışması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 64-69)
DOI: 10.5152/tao.2018.3053
Larenks Kanserinde GLUT1, HIF1α ve TBX21 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 70-74)
DOI: 10.5152/tao.2018.3177
Larengeal kanser tedavisinde total larenjektomi beraberinde tiroidektomi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 25-28)
Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 23-25)
DOI: 10.5152/tao.2015.993
Larenks Kanserlerinde Tümör Yayılılımının Rijit Endoskoplarla De¤erlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 185-188)
Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tan› Do¤ruluklar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 189-195)
Boyun Disseksiyonu Sonras› Gelişen Uygunsuz ADH Sal›n›m› Sendromu (SIADH)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 14-18)
Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastaz›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 89-94)
Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 21-25)
DOI: 10.5152/toa.2012.07
Nazal Polipozisli Hastalarda TNF-α ve IL-1β Sitokin Gen Polimorfizmi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 51-56)
DOI: 10.5152/tao.2017.2389
Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül: Radyoterapi, Yoğun Sigara Kullanımı ve Diğer Risk Faktörlerinin İncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 91-98)
DOI: 10.5152/tao.2016.1878
Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 10-14)
DOI: 10.5152/tao.2013.03
Dil gövdesi ve ağız tabanı yassı hücreli kanserlerinde boynun tedavisinde Uludağ deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 69-76)
DOI: 10.2399/tao.08.021
Burun alar kanat kayıplarının nazolabial flepler ve tam kalınlıkta deri grefti ile tek seansta onarımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 123-128)
DOI: 10.2399/tao.08.029
Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 21-28)
DOI: 10.2399/tao.08.022
Melanom Dışı Cilt Kanseri Cerrahisi Sonrası Burun Defektlerinin Onarımı: Klinik Tecrübemiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 111-118)
DOI: 10.5152/tao.2017.2513
Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklaşımlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 83-89)
DOI: 10.2399/tao.08.012
Near total larenjektomi operasyonu uygulanmış olan hastaların onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 29-32)
DOI: 10.2399/tao.07.036
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30)
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Kliniğimizde Uygulanan Açık Parsiyel Horizontal Larenjektomilerin Avrupa Larengoloji Derneği’nin Yeni Sınıflamasına Göre Yeniden Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 69-73)
DOI: 10.5152/tao.2016.1705
Larenks yassı hücreli kanserinde nöroendokrin farklılaşma bulunabilir mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 28-36)
DOI: 10.2399/tao.10.009
Baş-boyun kanserli hastalarda etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 217-223)
DOI: 10.2399/tao.06.031
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018