ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Editörden
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 67-73)
DOI: 10.5152/tao.2011.18
Olgu Sunumu
Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 84-87)
DOI: 10.5152/tao.2011.22
Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 12-14)
DOI: 10.5152/toa.2012.04
Peritonsiller apse ile gelen diffüz büyük B hücreli lenfoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 50-53)
DOI: 10.5152/tao.2012.15
Parameningeal rabdomiyosarkomlar: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2012.25
Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 18-21)
DOI: 10.5152/tao.2011.05
Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 22-24)
DOI: 10.5152/tao.2011.06
İki Olgu Nedeniyle Larengosel
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 117-120)
Boyun Diseksiyonu Sonras›nda Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlar›n›n Elektromiyografi ile ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 201-207)
Nukal Yerleşimli Nadir Lezyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 216-224)
Boyunda onkositom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 95-98)
Baş-Boyun mukozal malign melanomlu üç olguunun sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 38-43)
Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Fistül Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2014.242
Ağız Taban›nda Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 137-141)
Epiglottan Kaynaklanan Dermoid Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 42-44)
DOI: 10.5152/tao.2014.664
Servikal Lenfatik Malformasyonlu Bir Olgunun Başarılı Tedavisi: Yinelenen Bleomisin Skleroterapisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 180-183)
DOI: 10.5152/tao.2017.2360
Supraklavikuler Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-57)
DOI: 10.5152/tao.2018.2579
Bilateral 3. brankial ark fistülü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 311-314)
DOI: 10.2399/tao.06.011
Olgu sunumu: Pilomatriksoma. Malherbe’nin benign kalsifiye epitelyoması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 156-158)
DOI: 10.2399/tao.07.014
Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 179-182)
DOI: 10.2399/tao.08.010
Karotidini: Benzer Klinik Tablo, Farklı Radyolojik Bulgular
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 34-36)
DOI: 10.5152/tao.2013.08
Parotis Apsesine Bağlı Yüz Felci: Alışılmadık bir Komplikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 168-171)
DOI: 10.5152/tao.2016.1671
Kronik Otitis Media’nın Nadir Komplikasyonu: Serebellar Apse
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-143)
DOI: 10.5152/tao.2017.2281
Çocukta Servikotorasik Dev Lipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 82-85)
DOI: 10.5152/tao.2016.1620
Supraklavikular Bölgede Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 151-154)
DOI: 10.5152/tao.2014.303
Üç Aylık Çocukta Tiroglossal Duktus Kisti: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 138-140)
DOI: 10.5152/tao.2016.1636
Derleme
Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 274-283)
Baş Boyun Kanserleri Hakkında Dönüm Noktası Olan Güncel Çalışmalar: Modern Tedavi Yaklaşımlarının Kanıta Dayalı Temelleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 26-31)
DOI: 10.5152/tao.2015.791
Baş Boyun Kanserlerinde PET Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 73-76)
DOI: 10.5152/tao.2015.863
Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomlarında Tümör Mikroçevresi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 120-127)
DOI: 10.5152/tao.2015.1065
Baş ve Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Rolü ve Kullanım Alanları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 35-38)
DOI: 10.5152/tao.2016.1129
Özgün Araştırma
Boyun Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni Olarak Tularemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 19-22)
DOI: 10.5152/tao.2015.985
Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 23-25)
DOI: 10.5152/tao.2015.993
Baş ve Boyun Schwannomlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 30-35)
Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlar›n›n Da¤›l›m›: Patolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 195-198)
Edinsel Kolesteatomda Subepitelyal Anjiogenezin Pediatrik ve Erişkin Hastalarda Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 47-50)
DOI: 10.5152/tao.2015.1018
Oral Kavite Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 62-66)
DOI: 10.5152/tao.2015.1178
Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Servikal Lenf Nodu Metastazını Değerlendirmede PET-BT’nin Yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 67-72)
DOI: 10.5152/tao.2015.608
Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 94-99)
Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde ‹nce ‹¤ne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlar›m›z: Uluda¤ Deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 86-93)
Kronik Vertigolu Hastalarda Oral Pirasetam Kullan›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 139-145)
Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastaz›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 89-94)
Boyun Disseksiyonu Sonras› Gelişen Uygunsuz ADH Sal›n›m› Sendromu (SIADH)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 14-18)
Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 137-142)
DOI: 10.2399/tao.10.022
Derin boyun enfeksiyonu: 63 hastanın incelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 73-77)
DOI: 10.2399/tao.07.034
Çocukluk Çağı Derin Boyun Apselerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Tek Başına Medikal Tedavinin Başarısı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 57-63)
DOI: 10.5152/tao.2017.2181
Sonoelastografinin Tiroid Dışı Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesindeki Değeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 10-16)
DOI: 10.5152/tao.2017.2212
Dil gövdesi ve ağız tabanı yassı hücreli kanserlerinde boynun tedavisinde Uludağ deneyimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 69-76)
DOI: 10.2399/tao.08.021
Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 15-19)
DOI: 10.5152/tao.2013.04
Akut Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları: Değerlendirme Yönetim ve Sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 131-138)
DOI: 10.5152/tao.2014.527
Selektif Immünglobulin A Eksikliğinde Sensörinöral İşitme Kaybı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 31-33)
DOI: 10.5152/tao.2017.1923
Çocuklarda Baş Boyun Kitleleri ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 29-34)
DOI: 10.5152/tao.2016.1371
Görüş
Tiroid cerrahisini kimler yapmalı veya yapmamalı ?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 9-25)
DOI: 10.2399/tao.06.038
Baş-boyun kanserli hastalarda etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 217-223)
DOI: 10.2399/tao.06.031
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018