ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 5-10)
DOI: 10.5152/tao.2011.02
Larengeal hamartom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2011.23
Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 26-27)
DOI: 10.5152/toa.2012.08
Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan larengeal paraganglioma:
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 37-41)
Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatiod Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 229-235)
Çocuklarda Trakeotomi Sonras› Oluşan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas›: ‹ki Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 181-185)
Trakeal Stenozda Median Sternotomi ile Trakeal Rezeksiyon ve Uç-uca Anastomoz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 104-107)
Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 36-41)
Larengeal Tüberküloz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 286-291)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
Sessizce gelişip yaşamsal komplikasyonlara yol açan eksternal hava yolu travması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 107-111)
Larenks kondrosarkomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 48-52)
Supraglottik kitle şeklinde bulgu veren larengeal herpes
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 115-119)
DOI: 10.2399/tao.08.008
Epiglot piyojenik granüloma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 41-44)
DOI: 10.2399/tao.05.046
İzole Larengotrakeal Stenoz ile Bulgu Veren Üç Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 77-82)
DOI: 10.5152/tao.2017.2236
Larenks Schwannomu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 90-92)
DOI: 10.2399/tao.07.018
Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 89-93)
DOI: 10.2399/tao.09.019
Larenksin atipik karsinoid tümörü: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 48-52)
DOI: 10.2399/tao.08.011
Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 112-114)
DOI: 10.5152/tao.2014.0458
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 136-138)
DOI: 10.5152/tao.2015.839
Delici-kesici Aletle Transvers Servikotorasik Yaralanma: Acil Bir Cerrahi Durumun Multidisipliner Tedavisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 144-147)
DOI: 10.5152/tao.2017.2273
Retrotrakeal İskelet Dışı Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu ve Hava Yönetimi Konusunda Tartışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 44-47)
DOI: 10.5152/tao.2017.1964
Derleme
Larenks Transplantasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 128-132)
DOI: 10.5152/tao.2015.999
Özgün Araştırma
Larengeal kanser tedavisinde total larenjektomi beraberinde tiroidektomi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 25-28)
Larengotrakeal Stenozlarda Topikal “Mitomisin-C” Uygulamas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 109-112)
Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 21-25)
DOI: 10.5152/toa.2012.07
Larenks Kanserlerinde Tümör Yayılılımının Rijit Endoskoplarla De¤erlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 185-188)
Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tan› Do¤ruluklar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 189-195)
Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 10-14)
DOI: 10.5152/tao.2013.03
Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 21-28)
DOI: 10.2399/tao.08.022
Kliniğimizde Uygulanan Açık Parsiyel Horizontal Larenjektomilerin Avrupa Larengoloji Derneği’nin Yeni Sınıflamasına Göre Yeniden Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 69-73)
DOI: 10.5152/tao.2016.1705
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30)
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018