ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
‹nhale Kortikosteroid Kullan›m›na Ba¤l› Larengeal Kandidiyazis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 224-228)
İzole Mukozal Larengeal Kandidiazis
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 105-109)
Bir Larengeal Amiloidozis Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 164-168)
Travmatik vokal kord paralizisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2011.19
Odinofajiye Neden Olan Primer Laringeal Pemfigus, Özefagiyal İnlet Patch ve Özefagiyal Strüktür Birlikteliği: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 127-130)
DOI: 10.5152/tao.2013.1350
İnferior Larengeal Sinirin Nadir Bir Varyasyonu: Nonrekürren Larengeal Sinir
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 32-34)
DOI: 10.5152/tao.2014.241
Yenidoğanda konjenital larengeal kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 99-102)
DOI: 10.2399/tao.07.020
Özgün Araştırma
Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tan› Do¤ruluklar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 189-195)
Near total larenjektomi operasyonu uygulanmış olan hastaların onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 29-32)
DOI: 10.2399/tao.07.036
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018