Research Article

Effectiveness of intratympanic dexamethasone on tinnitus: a clinical experience

  • İsmail Yılmaz
  • Levent N. Özlüoğlu
  • Can Alper Çağıcı
  • Güzin Akkuzu
  • Nuri Özgirgin
  • Haluk Yavuz
  • Defne Yalçıntaş

Received Date: Accepted Date: 16.02.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(2):81-87

Objectives:

To report our experience about intratympanic dexamethasone (ITDex) injection in the management of patients with tinnitus.

Methods:

The records of all patients with tinnitus presenting for treatment at our institution between 2002 and 2004 were retrospectively reviewed. Forty patients’ data (11 women and 29 men; aged 54±11 years; range, 32 to 76 years) were collected. Inclusion criteria consisted of having a minimum 6 months’ medical therapy for tinnitus and being free of hypertension, diabetes mellitus, hypo-hyperthyroidism, hypercholesterolemia, Meniere’s disease, otosclerosis, and chronic otitis media diseases. Intratympanic injections of 4 mg/mL dexamethasone had been performed 5 times at 2-day intervals. Before and 5 days after the injections, audiometry, including high-frequency and tinnitus-matching tests, had been performed. The efficacy of therapy was evaluated with a visual analog scale (VAS) before and 5 days after treatment and in the late period. A 20 mm improvement on the visual analog scale was considered to be significant. Paired-samples t and Wilcoxon signedrank tests were used to determine statistical significance (P<0.05).

Results:

When visual analog scale values before and after treatment, and before treatment and late period were compared, patients’ annoyance from tinnitus was significantly decreased (both P<0.001). There were also significant decreases on tinnitus loudness (P=0.049) and pure tone averages (P=0.038). There was no significant difference regarding the speech discrimination scores of the patients (P=0.865). The improvement rates based on visual analog scale were 40% (16 of 40 patients) for before and after treatment and 37% (13 of 35 patients) for before treatment and late period. Follow-up varied from 12 to 33 months.

Conclusion:

Without affecting hearing status, ITDex treatment can improve not only patients’ annoyance from tinnitus and tinnitus loudness but also pure tone averages. This treatment appears to be a successful and safe alternative for the treatment of tinnitus.

ÖZET

Amaç:

Tinnituslu hastaların tedavisinde kullandığımız intratimpanik deksametazon (ITDex) enjeksiyonu deneyimlerimizi bildirmek.

Yöntem:

Kliniğimize 2002 ile 2004 yılları arasında tinnitus tedavisi için gelen tüm hastaların kayıtları gözden geçirildi. Kırk hastanın bilgileri (29'u erkek, 11'i kadın; yaş ortalamaları 54, yaş aralığı 32-76) toplandı. Hastalar en az 6 aydır tinnitus nedeniyle tedavi görmelerine karşın yakınmaları devam eden; hipertansiyon, diabetes mellitus, hipo-hipertiroidi, hiperkolesterolemi, Meniere, otoskleroz ve kronik otitis media hastalıkları olmayan bireyler arasından seçildi. Enjeksiyonlar 4 mg/ml deksametazon içeren ampuller kullanılarak, iki gün arayla 5 kez yapıldı. Hastalara enjeksiyonlar başlamadan önce ve bittikten 5 gün sonra yüksek frekans dahil odyolojik tetkik ve tinnitus match testi yapıldı. Vizuel analog skala (VAS) ile tedaviden önce, 5 gün sonra ve geç dönemde tedavinin etkinliği sorgulandı. VAS'de 20 mm'lik düzelme anlamlı kabul edildi. istatistik anlamlılığı (p<0.05) saptamak için paired t-test ve Wilcoxon işaret testleri kullanıldı.

Bulgular:

Tedavi öncesi ve sonrasındaki, ve tedavi öncesindeki ve geç dönemdeki VAS değerleri karşılaştırıldığında, hastaların tinnitus-tan duydukları rahatsızlık anlamlı ölçüde azalmıştı (her iki p< 0.001). Bunun yanında, tedavi sonrasında ölçülen tinnitus şiddetleri anlamlı olarak azalmış (p=0.049), saf ses ortalamaları anlamlı olarak düşmüştü (p=0.038). Hastaların konuşmayı ayırt etme skorlarında bu tedavi nedeniyle anlamlı değişiklik saptanmadı (p=0.865). VAS'ye göre düzelme oranları; tedavi öncesi ve sonrası için %40 (40 hastanın 16'sı) ve tedavi öncesi ile geç dönem için %37 (35 hastanın 13'ü) olarak bulundu. Hastaların izlem süreleri 12 ile 33 ay arasında değişiyordu.

Sonuç:

İşitme durumunu etkilemeksizin, ITDex tedavisi hastaların tinnitustan kaynaklanan rahatsızlıklarını ve duydukları sesin şiddetini azaltma yanında saf ses ortalamalarını da olumlu yönde etkilemiştir. Bu tedavi yöntemi tinnituslu hastaların tedavisinde başarılı ve güvenilir bir seçenek olarak görünmektedir.

Keywords: Dexamethasone, intratympanic, tinnitus, VAS